Arbetsmiljö och Ergonomi

En grundkurs i arbetsmiljöarbete

Vi människor påverkas av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer på våra arbetsplatser. Som skyddsombud behöver du ha grundläggande kunskaper om lagar och regelverk kring de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Du behöver kunna arbeta med tillbud, genomföra skyddsronder och se tidiga signaler på att något är fel. Det kan handla om faktorer i arbetsmiljön som:

 • Ventilation och ljud
 • Kemikalier och maskiner
 • Ledarskap och organisation
 • Arbetsinnehåll, arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.

Med andra ord är det en hel del. Det är vidare skyddsombudens och ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, präglat av samverkan, på arbetsplatsen. Med vår kurs BAM (Bättre arbetsmiljö) lär du dig det du behöver veta för att kunna skapa ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med både chef och arbetsplatsen som helhet.

Ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö

Här får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära dig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Kunskaperna du får med dig från kursen kan du lätt anpassa till både din bransch och din organisations egna förutsättningar.

Detta lär du dig på kursen

Utbildningen ger en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera, det vill säga parternas gemensamma syn på arbetsmiljöarbete rent praktiskt. Du får även en grundläggande kunskapsnivå gällande lagar och föreskrifter som har betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Några av de områden som avhandlas under utbildningen är:

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
 • Chefers och skyddsombuds ansvar och roller, samt hur dessa ska samverka på bästa sätt.
 • Metoder för att identifiera och hantera risker som kan påverka arbetsmiljön negativt.
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Samverkan
 • Hur man identifiera och hantera risker som är negativa för arbetsmiljön genom skyddsronder och kartläggning.
 • Hur man arbetar med tillbud och tidiga signaler
 • Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.

Lagar och föreskrifter inom området

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Samspel och samarbete
 • Fysiska och organisatoriska och sociala risker
 • Riskhantering
 • Undersökningsmetodik
 • Ansvar, delegering, handlingsplaner
 • Att dokumentera
 • Arbetsmotivation och arbetsglädje
 • Förändringar och stresshantering
 • Konflikter och mobbning
 • Rehabilitering
 • Friskhets faktorer

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska

Bättre arbetsmiljö (BAM)

BAM (Bättre arbetsmiljö) är en arbetsmiljöutbildning för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Kursen ger dig kunskaperna och visar de metoder som finns för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete.

Beskrivning av: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Hur identifierar och hanterar du risker i arbetsmiljön? Hur arbetar du förebyggande och vad är egentligen en bra handlingsplan? Kort sagt, hur jobbar du systematiskt med arbetsmiljön på en arbetsplats? Lär dig metoderna och få kunskaper om de föreskrifter och lagar som reglerar arbetsmiljöarbetet.

En grundkurs i arbetsmiljöarbete

Vi människor påverkas av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer på våra arbetsplatser. Som skyddsombud behöver du ha grundläggande kunskaper om lagar och regelverk kring de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Du behöver kunna arbeta med tillbud, genomföra skyddsronder och se tidiga signaler på att något är fel. Det kan handla om faktorer i arbetsmiljön som:

 • Ventilation och ljud
 • Kemikalier och maskiner
 • Ledarskap och organisation
 • Arbetsinnehåll, arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.

Med andra ord är det en hel del. Det är vidare skyddsombudens och ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, präglat av samverkan, på arbetsplatsen. Med vår kurs BAM (Bättre arbetsmiljö) lär du dig det du behöver veta för att kunna skapa ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med både chef och arbetsplatsen som helhet.

Ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö

Här får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära dig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Kunskaperna du får med dig från kursen kan du lätt anpassa till både din bransch och din organisations egna förutsättningar.

Detta lär du dig på kursen

Utbildningen ger en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera, det vill säga parternas gemensamma syn på arbetsmiljöarbete rent praktiskt. Du får även en grundläggande kunskapsnivå gällande lagar och föreskrifter som har betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Några av de områden som avhandlas under utbildningen är:

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
 • Chefers och skyddsombuds ansvar och roller, samt hur dessa ska samverka på bästa sätt.
 • Metoder för att identifiera och hantera risker som kan påverka arbetsmiljön negativt.
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Samverkan
 • Hur man identifiera och hantera risker som är negativa för arbetsmiljön genom skyddsronder och kartläggning.
 • Hur man arbetar med tillbud och tidiga signaler
 • Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.

Lagar och föreskrifter inom området

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Samspel och samarbete
 • Fysiska och organisatoriska och sociala risker
 • Riskhantering
 • Undersökningsmetodik
 • Ansvar, delegering, handlingsplaner
 • Att dokumentera
 • Arbetsmotivation och arbetsglädje
 • Förändringar och stresshantering
 • Konflikter och mobbning
 • Rehabilitering
 • Friskhets faktorer

Kurslitteratur ingår

 • Bättre arbetsmiljö
 • Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljölagen – med kommentarer
 • Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Målet med utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM)

Efter avslutad utbildning hos oss kommer du ha grundläggande arbetsmiljökunskaper, förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling samt kunna omsätta dina nya kunskaper i det dagliga arbetsmiljöarbetet och bidra till en friskare arbetsmiljö.

 • Besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper
 • Förstå din roll och uppgift samt samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Identifiera risker och arbeta förebyggande risker i arbetsmiljö
 • Att tänka ”utanför ramarna” i arbetsmiljöarbetet
 • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att bidra till utveckling och en friskare arbetsmiljö

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska

Målgrupp

Alla, Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av risker som många inte känner inte till. Men framför allt så ska Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare ha kunskap om Ergonomi. 

Den här kursen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Vinsterna av att arbeta med ergonomi på arbetsplatsen kan bland annat vara minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad trivsel!

Ju bättre ergonomi på arbetsplatsen desto bättre lönsamhet för företaget. Forskarna ser ett samband mellan bra ergonomi och de positiva effekterna på företagen.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och genom utbildningen får du förbättrad kännedom om anatomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och forskning kring ergonomi samt vilka positiva förändringar du kan göra för din hälsa.

Delar av Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter
 • Roller och ansvar 
 • Belastningsskador 
 • Så arbetar musklerna 
 • Arbetsplatsen 
 • Tungt kroppsarbete 
 • Repetitivt arbete 
 • Kunskapstest

Mål med utbildningen: 

Att du som deltagare ska få god inblick i vad ergonomi är och förstå hur det tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Dokumentation – Certifikat

Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Fallskyddssystem
 • Produktkategorier
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel
 • Daglig tillsyn
 • Riskanalys och räddningsplan
 • Evakuering och räddning
 • Teoriprov

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete.

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora
risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom
byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos
deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller
andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett
övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och
därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina
arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar
arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för
att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att
förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom
reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Dokumentation 

Certifikat
Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt
certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

• Lagar, föreskrifter och förordningar.
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Fallskyddssystem
• Produktkategorier
• Förankring
• Ergonomi
• Skötsel
• Daglig tillsyn
• Teoriprov

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik. Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom räddningsdelen, riskbedömning och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Vårt mål

Är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och lastkoppla på era arbetsplatser.  Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd. 

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning. Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att
undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar

• AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

• AFS 1982:3 Ensamarbete

• AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EUförordningen 2016/425)

• AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

• AFS 2000:6 Mast- och stolparbete

• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

• AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Vi lägger fokus

På en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningens uppbyggnad

Med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar.

Utbildningsbevis

Gäller i 3 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Välkommen att prova våra utbildningar!

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Grundläggande utbildning inom miljö i enlighet med ISO 14001:2015

Genom denna utbildning får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.

Utbildningen ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Miljöledningssystem i er verksamhet.

Vem vänder sig webbutbildningen till?

Oavsett om du är privatperson, medarbetare, chef eller har en annan roll som på något sätt påverkar miljön så passar denna utbildning dig.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Många företag som vill stärka sitt varumärke väljer att certifiera sig enligt en standard: 

ISO 14001:2015, Deltagaren kommer att ha motsvarande de kunskaper som krävs för en medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001. 

Miljödiplomera

Er verksamhet enligt Svensk Miljöbas krävs t.ex. att alla medarbetare går en grundläggande miljöutbildning.

EMAS står för “Eco Management and Audit Scheme” och är EU:s frivilliga miljörevisionsordning som baseras på ISO 14001-standarden men har hårdare krav på lag- och kravefterlevnad.

Delar av utbildningsprogrammet

 • Klimatförändringar och dess effekter.
 • Resursförbrukning, resursanvändning och cirkulär ekonomi.
 • Avfall, Miljögifter och kemiska ämnen.
 • FN:s globala hållbarhetsmål och nyttan med miljöarbete.
 • Företagets miljöpolicy, miljömål, miljörutiner och krav
 • Grundläggande lagstiftning.
 • Miljöledning samt ISO 14001.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska

HLR – Hjärtstartare och L-ABC

Varje dag får mer än 10.000 personer ett plötsligt, oväntat hjärtstopp i Sverige. 37 % av alla som drabbas är i arbetsför ålder. Med ett snabbt och riktigt ingripande ökar chansen för överlevnad med två till tre gånger. På denna utbildning får du kunskaper som kan rädda liv. Inga förkunskaper krävs.

HLR

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt. Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Första hjälpen enligt: L-ABC

De första minuterna är ofta avgörande vid en allvarlig händelse. I väntan på ambulans kan alla göra nytta och varje insats är viktig. Ett snabbt agerande räddar liv. För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder som skall vidtas när någon skadats eller hastigt insjuknat kan du tillämpa L-ABC metoden. 

Mål:

Målet med utbildningen är att du ska få en teoretisk och praktisk kompetens att konstatera ett hjärtstopp, utföra hjärt-lungräddning samt hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp, enligt gällande riktlinjer från HLR-rådet. Du får även en introduktion till hur du använder en halvautomatisk hjärtstartare. 

Kursinnehåll:

 • Vad händer vid ett hjärtstopp
 • Bedömning av medvetande och andning
 • Bröstkompressioner och inblåsningar
 • Hjärtstartare
 • Att använda en halvautomatisk hjärtstartare
 • Hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp, ryggslag och buktryck
 • Första hjälpen enligt: L-ABC

Pedagogik:

Praktiska övningar, ensam och i par. Teori. Utbildningen sker enligt Svenska HLR rådets riktlinjer och med erfaren instruktör.

Kursintyg och omfattning

Efter avslutad kurs erhålls kompetensbevis (plastkort).

L-ABC är ett svenskt begrepp eller förkortning inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är mest akut.

L-ABC står för: L = livsfarligt läge, A = andning, B = blödning & C = chock eller cirkulationssvikt.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska

Rivning, håltagning och sanering är verksamheter som kräver noggrann planering och god kännedom om olika risker. Som medlem i BFB ställs därför höga krav på att personalen har rätt utbildning och kunskap för de arbeten som ska utföras. Arbetsmiljö och säkerhet är två viktiga områden för våra medlemsföretag. Förutom vår egen arbetsmiljöutbildning – RAM – lägger BFB-företagen stora resurser på olika arbetsmiljöutbildningar. RAM är framtagen med stöd från SBUF och särskilt utformad för våra verksamhetsområden. Vi har även låtit webbanpassa RAM för att underlätta för våra företag att genomföra utbildningen för sin personal.

När det gäller valet av utbildningsgivare är det viktigt att följa gällande regelverk från myndigheter. Här gäller ett strikt arbetsgivaransvar. Detta betyder att arbetsgivaren har ansvar för att den valda utbildningen uppfyller gällande krav och har rätt innehåll inklusive eventuella praktiska moment. Be därför alltid om ett tydligt underlag och stäm av mot gällande regelverk så att du väljer rätt.

Obligatorisk RAM-utbildning
RAM-arbetsmiljöutbildning är framtagen för arbete inom rivning, håltagning och sanering. Utbildningen omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag. Utbildningen finns sedan 2017 även på webben. Anmälan och information gällande RAM hänvisar vi till nedanstående företag.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet drivs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med flertalet försäkringsbolag. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

Målsättningen med utbildningen är:

 • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
 • Öka säkerheten för allmänheten, så som gångtrafikanter.
 • Öka antalet seriösa aktörer.
 • Minska antalet materialskador på taken.
 • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.

Skotta säkert-licens bör vara ett krav som fastighetsägaren ställer när den anlitar företag för takskottning.

Kursbeskrivning

Utbildningen är teoretisk och innehåller de krav som vissa försäkringsbolag ställer på skottare, vakter och fastighetsägare. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett intyg och kan därefter titulera sig Licensierad takskottare.

Målgrupp

Alla som ska skotta snö från tak eller agera som vakt nere på marken vid takskottning.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Säkerhet på tak.
 • Säkerhet på gatan.
 • Metoder – Verktyg – Rutiner.
 • Kunskapsprov – Kompetensbevis.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska

Kontakta mig för beställning