Bygg, Anläggning & Industri

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a.Filmer,fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Utbildningen är till för dig som ska utföra rivning av asbest inomhus eller asbesthaltigt material.

Delar ur kursinnehåll:

 • Kunskap gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder.
 • Nödfalls Åtgärder.
 • Kontrollåtgärder.
 • Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
 • Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Kunskap om medicinska kontroller.
 • Praktisk tillämpningsövningar.
 • Sluss Byggnation.
 • Kunskapsprov.

Kursintyg och omfattning

Beräknad tidsåtgång 4 dagar. Efter godkänt teoriprov erhålls ett intyg/diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a.Filmer,fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Denna utbildning riktar sig åt samtliga yrkesgrupper inom branschen oavsett om man arbetar som arbetsledare, snickare, platschefer, kalkylatorer eller till dig som bara vill ha mer kunskap kring asbest.

Delar ur kursinnehåll:

 • Kunskap gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder.
 • Nödfalls Åtgärder.
 • Kontrollåtgärder.
 • Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
 • Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Kunskap om medicinska kontroller.
 • Praktisk tillämpningsövningar.
 • Sluss Byggnation.
 • Kunskapsprov.

Kursintyg och omfattning

 Beräknad tidsåtgång 2 dagar. Efter godkänt teoriprov erhålls ett intyg / diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Kompletterande Asbest Utbildning

Kursen är en kunskap repetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.

Repetetionsutbildningen en kompletternade asbestutbildnig, är för dig som tidigare gått utbildningen asbest särskild utbildning 4-dagar eller 2-dagars.

För vem?

Både den som river och arbetsledningen behöver ta denna utbildning vart 5:e år för att behålla behörigheten.

Delar ur kursinnehåll

 • Kunskap gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. 
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder.
 • Nödfallsåtgärder.
 • Kontrollåtgärder.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om medicinska kontroller.
 • Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
 • Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
 • Kunskapsprov.

Kursintyg

Kursen tar 6-8 tim. Efter godkänt teori prov erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Asbest Allmän Utbildning

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information bl.a. Filmer, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Denna utbildning riktar sig åt samtliga yrkesgrupper inom branschen oavsett om man arbetar som arbetsledare, snickare, platschefer, kalkylator eller till dig som bara vill ha mer kunskap kring asbest.

Delar ur kursinnehåll

 • Kunskap gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är och du kan hitta asbest
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Kunskap om olika arbetsmetoder.
 • Kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder.
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Kursintyg

Kursen tar 6-8 tim och efter godkännande skriftligt prov erhålls ett kompetensbevis (plastkort) samt Diplom som är giltigt i 5 år.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av vibrationer och många känner inte till riskerna. 

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

 • Riskerna med att utsättas för buller
 • Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
 • Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
 • Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
 • Skyddsutrustning.
 • Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
 • Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
 • Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Teoriprov.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 

Att du som deltagare ska få god inblick i bullerreglerna och förstå hur de tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Online

Språk

Svenska, Polska, Engelska

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material.

För utbildningen finns riktlinjer för innehåll och omfattning som Riv & Saneringsentreprenörerna, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, Naturvårdsverket samt miljöförvaltningarna tillsammans har enats om.

För vem? 

Utbildning är ett stöd och ger kunskap för Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Konsulter, Miljöinventerade, Entreprenörer, Arbetsledare, Sanerare, Provtagare som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar. Det är nödvändig kunskap att veta var du kan hitta PCB för att inte begå miljöbrott vid rivningar renoveringar eller fönsterbyten.

Kursinnehåll:

 • Vad är PCB?
 • Medicinska aspekter
 • Lagar, föreskrifter & förordningar
 • Arbetsmiljö
 • Risker, spridning & Skyddsåtgärder
 • Provtagningsteknik & Inventering 
 • Dokumentation & Myndighetskontakt
 • Personlig skyddsutrustning & maskiner
 • Saneringsmetoder in- och utvändig sanering
 • Avfallshantering
 • Nerladdningsbara dokument & hjälpmedel m.m.
 • Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.

Plats

Online

Språk

Svenska, Polska, Engelska

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av vibrationer och många känner inte till riskerna. 

Syfte

Vibrationer på arbetsplatsen kanske inte verkar farliga vid första anblicken. De kan dock orsaka allvarliga kärl- och nervskador, vilket också resulterat i att det i Sverige finns lagkrav på förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk – för en enskild person eller vid en speciell maskin.

AFS 2005:15, §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Hand och arm

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, till exempel mejselhackor, slipmaskiner, borrmaskiner, skruv- och mutterdragare. Domningar, nedsatt känsel i händerna och smärttillstånd i armar och axlar är övergående besvär av hand- och armvibrationer.

Ett tidigt symtom på bestående skada är ökad köldkänslighet som sedan kan utvecklas till ”vita fingrar” – skador på blodkärlen. Symtomen blir tydliga vid nedkylning, ofta i samband med fukt. Hand- och armvibrationer kan även ge bestående skador på leder och nerver. Nervskador kan yttra sig som domningar och stickningar och även nedsatt känsel och ökad fumlighet.

Helkropp

Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter eller står på ett vibrerande underlag. De uppstår till exempel i truckar, skogs- och entreprenadmaskiner, traktorer, grävmaskiner, bussar och lastbilar. Vibrationerna kan också överföras till människan via olika byggnadsdelar, till exempel i verksamheter med tunga vibrerande maskiner.

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är exempel på övergående besvär från helkroppsvibrationer. Vid mycket låga frekvenser kan helkroppsvibrationer ge upphov till åksjukeliknande symtom. Besvär i rygg, skuldror och nacke är exempel på bestående skador av helkroppsvibrationer.

Förebygga

För att förebygga skador är det viktigt att planera så att arbetstagaren exponeras för så lite vibrationer som möjligt. Arbetsteknik, arbetstakt och arbetsställning har stor betydelse för hur vibrationer överförs från maskinen till användaren. Att lägga in pauser och växla mellan olika arbetsmoment kan därför minska risken för skador betydligt. För handhållna maskiner finns rekommendationer för hur många minuter i sträck de får användas. Det är också viktigt att använda så lågvibrerande utrustning som möjligt. 

Det är även viktigt med information och utbildning om riskerna med vibrationer, arbetstekniker, rutiner med mera för att riskerna ska minska.

Innehåll

 • Belysa och öka medvetenheten kring riskerna med vibrationer
 • Vibrationer AFS 2005:15
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Medicinska kontroller AFS 2005:6
 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Efterlevnad av lagkrav
 • Undersökning, Riskbedömning, Uppföljning & kontroll
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Öka medvetenheten kring riskerna med vibrationer.
 • Tips och vägledning
 • Teoriprov.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplast komponenter och medicinska hälsorisker vid härdplast arbete.

Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.

Syfte och mål 

Målet med utbildningen är att ge kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster (AFS 2005:18). Ge ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplast komponenter samt hur dessa kan förebyggas. AFS 2005:18 är straffsanktionerad.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dem som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

Byggbranschen för tätning och lackering

El- och elektronikindustrin för kabelisolering

Färgindustrin till lacker

Gjuteriindustrin till kärnor

Grafiska branschen till tryckfärger

Motorbranschen till reparationslackering, isolering och rutmontering

Frans- och nagelteknik

Kursinnehåll:

 • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
 • Härdplaster och allergiframkallande substanser
 • Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
 • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
 • Klassificering och märkning
 • Toxikologi och kemiska hälsorisker
 • Skyddsåtgärder

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd kurs i Härdplast får deltagarna certifikat.

Från januari 2015 är ett utbildningsintyg giltigt i 5 år.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Alla brandfarliga/heta arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert.

Dessa arbeten kallas ibland varma eller heta arbeten. Vi har valt att kalla det för just vad det är: Brandfarliga Arbeten.

De som utför brandfarliga arbeten måste gå en utbildning för att få det certifikat som krävs.
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Brandfarliga Arbeten utbildning är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.
Vid framtagningen av utbildningen brandfarliga arbeten har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska, Spanska & Litauiska

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som bygger ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter och andra berörda chefer, arbetsledare och lagbasar som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

(3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar
 • Föreskrifter
 • Olika typer och fabrikat av ställningar
 • Skydd mot fall
 • Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
 • Förankring
 • Monteringsanvisningar
 • Lastklasser
 • Ergonomi
 • Teoriprov

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska, Spanska & Arabiska

Webbtentamen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Med vår webbtentamen kan du effektivt validera dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P och BAS U. 

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning till exempel Arkitekt, Egenföretagare, Byggherrar, Byggledare, Platschefer, Arbetschefer, Projektörer, Konsulter, Arbetsledare, Projektledare, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare m.fl.., som ska verka som BAS-P/BAS-U på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Del av Kursinnehållet

 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för Bas P/U & Byggherren
 • Lagar och föreskrifter
 • Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
 • I kursen har du material och mallar som du kan använda i ditt arbete som Bas P och Bas U.

Kurslitteratur

All kurslitteratur som du behöver för att klara webbtentamen har vi med i utbildningen.

För dig som vill ha alla dokument i bokform kan beställa boken Arbetsmiljöregler från Sveriges Byggindustrier för 325 kr: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/arbetsmiljoregler__445

Kursen avslutas med 3 kunskapsprov

Efter genomgången kurs och prov utfärdas utbildningsbevis från oss som styrker din kompetens. 

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.

För vem passar utbildningen?

Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher

Exempel på anordningar är: 

 • Luftbehållare på tryckluftskompressorer
 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
 • Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer.
 • Centralgassystem.
 • Kokgrytor.
 • Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda kondenserade gaser.
 • Cisterner för lagring av flytande fluider.
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem.
 • Kylmaskiner.
 • Gasflaska, bärbar brandsläckare eller flaska för andningsapparatur.

Certifikatets giltighetstid: fem år

Kursinnehåll

Översikt av gällande regelverk:

 • Lagar, föreskrifter, förordningar & direktiv
 • Villkor för trycksättning
 • Kontrollklass
 • Första kontroll
 • Återkommande kontroll
 • Riskbedömning och åtgärdsprogram
 • Dagliga rutiner, säkert arbete
 • Nyinvesteringar och projekt
 • Reparation och ombyggnad
 • Teoriprov

De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, kompletterad med föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), och Arbetsmiljölagen kap 3, 8 §, ersätter följande föreskrifter som då upphävs:

 • Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1,
 • Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3,
 • Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2,
 • Gasflaskor AFS 2001:4.

Vidare tillkommer följande ändringsföreskrifter:

 • AFS 2017:4 Ändring i föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19),
 • AFS 2017:5 Ändring i föreskrifter om Gaser (AFS 1997:7).

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Kvartsdamm

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd utbildning i Kvartsdamm får deltagaren certifikat.

Kursinnehåll:

 • Var finns kvartsdamm?
 • Lagstiftning och gällande regelverk
 • Vad är kvartsdamm?
 • Begränsning av dammnivåer, inbyggnad
 • Risker och spridning
 • Kontroll av skydd och utrustning
 • Hälsokontroller
 • Personlig skyddsutrustning
 • Riskbedömning och arbetsmiljö
 • Arbetsrutiner och dokumentation
 • Prov.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Beskrivning:

Få bättre insikt om lagar och regler kring arbete i slutna utrymmen. Kursen riktar sig till alla som arbetar eller är involverade arbeten kring slutna utrymmen. Alla typer av arbeten i Slutna utrymmen måste behandlas med respekt och ska ses som potentiella riskmiljöer.

Exempel på sådana är:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar

Målgrupp:

Arbetstagare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker om riskerna med arbete i slutna utrymmen samt lämpliga åtgärder som kan vidtas för att arbetsmiljön ska bli säkrare. 

Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

GiltighetEfter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i tre år.

Delar av Kursinnehåll:

 • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
 • Lagar och regler
 • Utrustning, skyltning & kommunikation
 • Risker, riskanalys och räddningsinsats
 • Ergonomi
 • Fallskyddsutrustning
 • Tillträdes/räddningsutrustning
 • Arbets/tillträdestillstånd 
 • Räddningsplaner
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Periodisk och daglig inspektion
 • Prov

Kursen kan behöva kompletteras med fallskyddsutbildning och kemiska arbetsmiljörisker beroende på var och hur arbetet i det slutna utrymmet ska genomföras.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Den 1 oktober 2018 ersattes den tidigare utbildningen Tillträde 14 som bland annat innebar en förändrad tillträdeshantering. 

Enligt elsäkerhetslagstiftningen och övriga lagar ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Publikationen Instruerad Person är en anpassning av innehållet i bland annat  Grund och  Arbete och är tänkt att fungera som en anvisning för icke fackkunnig personal som ska utföra arbete i anslutning till en elanläggning där man tillämpar t.ex. E-S-A, vid arbete i ställverk och driftrum, för att uppfylla ovan ställda krav. Även personer med arbetsuppgifter som leder, planerar eller riskhanterar dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare. 

Arbetsuppgifter kan vara Byggnadsarbeten, städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, kabelförläggning, rengöring mm. 

Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation. 

Del av Kursinnehållet 

 • Lagstiftning 
 •  Elektriska faran 
 • Funktioner (roller) i en organisation 
 • Säkerhetsavstånd vid icke elektriskt arbete 
 • Säkerhetsåtgärder 
 • Riskhantering 
 • Tillträdeshantering 
 • Arbetsmetoder m.m. 
 • Teoriprov 

Intyg & Certifikat 

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. 

Vad säger branschen? 

Branschkrav inom energibranschen att personal som arbetar på anläggningen ska ha godkänd utbildning. Utbildningen ska repeteras minst vart 3:e år. 

Vad säger lagen?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd: ELSÄK-FS 2006:1

Elsäkerhetslagen gällande: Elsäkerhetslag (2016:732)

Personalen ska ha kunskap om innebörden & konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd, elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (likt E-S-A RÖJ) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis enligt SS-EN 50 110-1, ELSÄK-FS 2006:1 & ELSÄK-FS 2008 

Målgrupp

Kursen vänder sig till anläggningsinnehavare, entreprenörer och driftpersonal inom eldistribution för att säkerställa arbetsmetoderna vid röjning av ledningsgator. Samt entreprenörer som arbetar med röjning och motor-manuella arbeten med röj- och motorsåg samt maskinentreprenörer som arbetar med skördare och skotare m.fl.

Del av kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Vad är en Organisation enligt SS-EN 50 110-1
 • Elfara.
 • Elsäkerhetsverket 2006:1.
 • Arbete RÖJ

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Intyg: Efter godkänt slutprov skickar vi utbildningsbevis /plastkortet via Posten samt så kan elektroniskt utbildningsbevis laddas ner när du är klar.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska

Motorsågkörkort 2-4 dagar

Nivåguide

Vilken nivå på motorsågskörkort du behöver ha, beror på vad du ska använda motorsågen till. Den här översikten ger dig vägledning om vilken eller vilka nivåer på motorsågkörkort som du behöver.

Motorsågkörkort Nivå A – motorsågning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid enklare sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Trädfällning och kapning av träddelar i spänn ingår inte. Utbildningen i motorsågkörkort vänder sig till dig som är nybörjare eller jobbar i byggbranschen.

Motorsågskörkort Nivå B – Trädfällning grund

Motorsågutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid normalt skogsarbete med trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen i motorsåg vänder sig till dig som har motorsågskörkort nivå A och som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Motorsågskörkort Nivå AB – motorsågning och trädfällning

Utbildningen i motorsågskörkort syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt ge kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå A och B. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Motorsågskörkort Nivå AB – repetition

Utbildningen i motorsågskörkort syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt ge kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå A och B. Utbildningen för motorsågkörkort vänder sig till dig som är nybörjare.

Motorsågsutbildning Nivå C – trädfällning avancerat

Motorsågsutbildning syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att kunna använda motorsåg och fällningshjälpmedel på ett säkert sätt vid svåra och riskfyllda arbeten. Fokus ligger bland annat på fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Utbildningen i motorsåg vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Motorsågutbildning Nivå D – Linjearbete

Motorsågutbildning syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå C, alternativt nivå S) för att på ett säkert sätt använda motorsåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Motorsågsutbildning vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Motorsågsutbildning Nivå E – skylift

Motorsågsutbildning nivå E syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform. Motorsågsutbildning vänder sig till skogsarbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Ett komplement till en motorsågsutbildning är röjsågsutbildning vilket vi rekommenderar,

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Den här röjsågsutbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt trimningsarbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på arbete med grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation.

En röjsågsutbildning ger dig grundläggande kunskaper om arbetsteknik för röjsåg med skärutrustning i plast. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig grundläggande, bra arbetsteknik för arbete med grästrimmer och röjsåg med skärutrustning i plast. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RT enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Röjsågsutbildningen vänder sig i första hand till dig som använder grästrimmer eller röjsåg för trimning av gräsvegetation återkommande i arbetet, exempelvis entreprenörer, fastighetsskötare eller parkarbetare inom kommuner.

Utbildningen i röjsåg inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RT. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på röjsågsutbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Kontakta mig för beställning