Fordon, Transport & Logistik

Truckutbildningar, Truckkort

Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag.

Utbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper färdigheter.

Vårt kursmaterial är godkänt av arbetsmarknadens parter enligt TLP10 , Transportfackens yrkes och arbetsmiljönämnd (TYA) samt genomförs kursen i enighet med Svensk standard.

Behörighet: A1-A4 och B1-B6.

Genom en utbildning i hjullastare anläggning C2 får du de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra en hjullastare säkert då arbetsuppgifterna som skall utföras innebär att man utför arbete enligt ovanstående samt även snöröjning, plana ut ojämn mark och anlägga t ex vägar. En hjullastarutbildning anläggning C2 innebär kunskap i allt man kan göra med en hjullastare.

Intyg: Efter godkänt slutprov skickar vi utbildningsbevis /plastkortet via Posten samt så kan elektroniskt utbildningsbevis laddas ner när du är klar.

Ur föreskriften Användning av truckar

Kunskaper och tillstånd 18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. 19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. 20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Vad säger arbetsmiljöverket

AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet: ” Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade.

Hur länge är utbildningsbevis för truck giltiga?

Idag finns det ingen giltighetstid för utbildningsbevis för truck, det finns dock en rekommendation i AFS 2006:5 18§. som säger att Repetitions och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Utifrån detta är vår rekommendation att man repeterar sin kunskap var femte år, samma krav som finns på liftutbildningen, detta då truckar är involverad i många olyckor. 

Del av kursinnehåll:

 • Lagar regler och riktlinjer
 • Truck typer
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt
 • Dagligtillsyn
 • Material och godshantering
 • Ergonomi
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering farligt gods
 • Prover

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska

Grävlastare och grävmaskin utbildning ger de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra grävmaskin och grävlastare säkert och därefter ett godkänt utbildningsintyg eller yrkesbevis, allt enligt Arbetsmiljöverket och TYA:s. Grävlastare och grävmaskin utbildning är branschkrav.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Genom en utbildning i hjullastare anläggning C2 får du de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra en hjullastare säkert då arbetsuppgifterna som skall utföras innebär att man utför arbete enligt ovanstående samt även snöröjning, plana ut ojämn mark och anlägga t ex vägar. En hjullastarutbildning anläggning C2 innebär kunskap i allt man kan göra med en hjullastare.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Validering av Väghyvel är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

Teoretisk Uppkörning

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

Praktisk Uppkörning

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex skifte av tillhörande redskap, Anläggning av väg och vägbank, säkert hanterande av maskin.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Utbildning i användning av bakgavellyft

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.
Vi tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.

Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter
 • Ergonomi
 • Uppbyggnad
 • Drift
 • Manövrering
 • Egenskaper
 • Användningsområde
 • Begränsningar
 • Underhåll 
 • Kontroll
 • Teoriprov

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning.

Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid användning av hissar.

Kursen bakgavellyft tar cirka 1-2 timmar och avslutas med ett teoretiskt test. Den som blir godkänd kan skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att tillståndet ska vara giltigt krävs arbetsgivarens underskrift.

Plats

Online

Språk

Svenska, Polska, Engelska

Utbildning i användning av bakgavellyft

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade. Vi tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.

Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter
 • Ergonomi
 • Uppbyggnad
 • Drift
 • Manövrering
 • Egenskaper
 • Användningsområde
 • Begränsningar
 • Underhåll 
 • Kontroll
 • Teoriprov

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning.

Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid användning av hissar.

Kursen bakgavellyft tar cirka 1-2 timmar och avslutas med ett teoretiskt test. Den som blir godkänd kan skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att tillståndet ska vara giltigt krävs arbetsgivarens underskrift.

Plats

Online

Språk

Svenska, Polska, Engelska

Arbete på väg – Nivå 1 + 2

Målgrupp

Utbildningen Arbete på väg nivå 1 & 2 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Nivå 1 uppdateras efter 15 månader och Nivå 2 uppdateras efter 5 år.

Delar av innehåll

 • V2-principen (Varna, vägleda och värna) går som en röd tråd genom utbildningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende, hastighet
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
 • Sin egen riskanalys
 • Kunskap om vilka lagar som styr, bl.a. AML (arbetsmiljölagen) och dess föreskrifter
 • Ansvar och roller vid ett vägarbete
 • Definitioner av de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Lyktor och vägmärken tillåtna på fordon
 • Fordons placering på väg
 • Skyddsanordningar, TMA
 • Arbete från arbetsplattform
 • Prov

Plats

Online/Klassrum

Språk

Svenska, Polska, Engelska

YKB – Yrkeskompetens Lastbil – Buss

 • Företag som har yrkesförare anställda eller som anlitar yrkesförare har ansvar för att sätta sig in i vad den nya lagen innebär.
 • Företagen bör informera sina anställda om vad de nya bestämmelserna innebär och se till att förarna går de fortbildningar som krävs.
 • Ett företag som anlitar en förare som inte har rätt att utföra godstransporter eller persontransporter kan dömas till böter.

Yrkeskompetensbeviset (YKB) är giltigt i fem år och man skall under den tiden genomgå en fortbildning som skall vara på minst 35 timmar. Fortbildningskursen YKB – Yrkeskompetens Lastbil-Buss kan genomföras, antingen vid samma tillfälle under en vecka, eller uppdelad på fem kurstillfällen om minst sju timmar. 

Yrkeskompetensbeviset YKB – Yrkeskompetens Lastbil-Buss skall sedan förnyas med dessa kurser vart femte år.

Validering av Väghyvel är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Validering 1 dag

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt och säkert kunna hantera den fordonsmonterade kranen.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Validering 1 dag

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt och säkert kunna hantera den tunga fordonsmonterade kranen.

Plats

Klassrum

Språk

Svenska

Kontakta mig för beställning