Lift & Kran

Syfte

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Vem är kursen för?

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med liftar, exempelvis Saxlift, Skylift och Bomlift m.m. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Vad säger lagstiftningen?

Den här kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878:2013. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid. Förkunskaper Deltagaren måste ha fyllt 18 år. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

• Olycksstatistik
• Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
• Stabilitet
• Konstruktion & uppbyggnad
• Fallskydd
• Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
• Säkert handhavande
• Säkerhetsfunktioner på liften
• Daglig tillsyn

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska & Arabiska

Vårt mål är att leverera en minikran utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en Minikran och arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba som lastkopplare signalman.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande Mini kranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna minikran utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan och den utgår från de internationella standarderna:

ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare.
ISO 9926-2 Minikran utbildning av förare – Mobilkranar.
ISO 12480-1 Lyftkranar säker användning.
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift.

AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
Säkra lyft delen är utförd enligt: 
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
ISO 23853:2020 Utbildning av lastkopplare och signalman.

Behöver du ha en utbildning för större kranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska & Polska

Vårt mål är att leverera en minikranutbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en mini kran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba mini kranar.

OBS! Denna utbildning är för er som redan har säkra lyft. Denna minikranutbildning måste du ha för att få köra kranen överhuvudtaget. Denna finns även med utbildningen säkra lyft. Säg till eran instruktör om ni vill byta. Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna minikranutbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av mini kranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från de internationella standarderna:

ISO 9926-1 Kranutbildning av förare,
ISO 9926-2 Kranutbildning av förare –Mobilkranar
ISO 12480-1 Lyftkranar Säker användning,
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift

AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Handhavandet av minikranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:
Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring mini kranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, ge grundläggande färdigheter i manövrering.

Behöver du ha en minikranutbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning i minikran som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela minikranutbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen. 

Tidsåtgång: Teoretiska delen: 2-4 timmar, Praktiska delen: 2-6 timmar.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska & Polska

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?
Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat
Efter genomförd kurs i säkra lyft får deltagarna certifikat. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006.

Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll
 Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 Vad är ett lyftredskap?
 Olika typer av lyftredskap
 Roller och ansvar vid lyftarbete
 Signaler och tecken
 Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 Planering
 Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 Risker
 Prov

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska, Spanska & Arabiska

Vårt mål på säkrare lyftutbildning är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och lastkoppla på era arbetsplatser.  Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba som lastkopplare signalman.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper efter lyftutbildning med avseende på säker användning av utrustningen. Vi lägger fokus på en varierad lyftutbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen säkrare lyftutbildning utförs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”  samt ISO-23853:2020. Säkrare lyftutbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen i säkrare lyftutbildning kommer ni att göra ett teoretiskt
slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång: Teoretiska delen: 2-4 timmar, Praktiska delen: 2-6 timmar.

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska & Polska

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på okunskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Traversutbildning kan också vara en lönsam investering i och med att även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

Grundkrav
Fyllda 18 år.

Vem är kursen för?
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch där man genomför lyft,
och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 9926-1 utbildning av kranförare samt SS-ISO 23853 utbildning av lastkopplare och signalmän.

Ur kursinnehållet
Introduktion
Lagar, föreskrifter och förordningar
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
Olika typer av lyftredskap
Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
Risker, Kontroll & underhåll
Koppla, ställa och lyfta last
Arbeta med signalschema
Ergonomi

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska

Kontakta mig för beställning