Arbetsmiljö, Grundläggande miljö och ISO14001

850 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: 46b2644cbdf4 Kategori:

En grundkurs i arbetsmiljöarbete

Vi människor påverkas av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer på våra arbetsplatser. Som skyddsombud behöver du ha grundläggande kunskaper om lagar och regelverk kring de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Du behöver kunna arbeta med tillbud, genomföra skyddsronder och se tidiga signaler på att något är fel. Det kan handla om faktorer i arbetsmiljön som:

Ventilation och ljud
Kemikalier och maskiner
Ledarskap och organisation
Arbetsinnehåll, arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.
Med andra ord är det en hel del. Det är vidare skyddsombudens och ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, präglat av samverkan, på arbetsplatsen. Med vår kurs BAM (Bättre arbetsmiljö) lär du dig det du behöver veta för att kunna skapa ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med både chef och arbetsplatsen som helhet.

Ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö

Här får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära dig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Kunskaperna du får med dig från kursen kan du lätt anpassa till både din bransch och din organisations egna förutsättningar.

Detta lär du dig på kursen

Utbildningen ger en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera, det vill säga parternas gemensamma syn på arbetsmiljöarbete rent praktiskt. Du får även en grundläggande kunskapsnivå gällande lagar och föreskrifter som har betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Några av de områden som avhandlas under utbildningen är:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Chefers och skyddsombuds ansvar och roller, samt hur dessa ska samverka på bästa sätt.
Metoder för att identifiera och hantera risker som kan påverka arbetsmiljön negativt.
Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
Samverkan
Hur man identifiera och hantera risker som är negativa för arbetsmiljön genom skyddsronder och kartläggning.
Hur man arbetar med tillbud och tidiga signaler
Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.
Lagar och föreskrifter inom området

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Samspel och samarbete
Fysiska och organisatoriska och sociala risker
Riskhantering
Undersökningsmetodik
Ansvar, delegering, handlingsplaner
Att dokumentera
Arbetsmotivation och arbetsglädje
Förändringar och stresshantering
Konflikter och mobbning
Rehabilitering
Friskhets faktorer
Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska