Bättre arbetsmiljö- BAM

1100 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: 2bc8ae25856b Kategori:

Bättre arbetsmiljö (BAM)

BAM (Bättre arbetsmiljö) är en arbetsmiljöutbildning för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Kursen ger dig kunskaperna och visar de metoder som finns för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete.

Beskrivning av: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Hur identifierar och hanterar du risker i arbetsmiljön? Hur arbetar du förebyggande och vad är egentligen en bra handlingsplan? Kort sagt, hur jobbar du systematiskt med arbetsmiljön på en arbetsplats? Lär dig metoderna och få kunskaper om de föreskrifter och lagar som reglerar arbetsmiljöarbetet.

En grundkurs i arbetsmiljöarbete

Vi människor påverkas av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer på våra arbetsplatser. Som skyddsombud behöver du ha grundläggande kunskaper om lagar och regelverk kring de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Du behöver kunna arbeta med tillbud, genomföra skyddsronder och se tidiga signaler på att något är fel. Det kan handla om faktorer i arbetsmiljön som:

Ventilation och ljud
Kemikalier och maskiner
Ledarskap och organisation
Arbetsinnehåll, arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.
Med andra ord är det en hel del. Det är vidare skyddsombudens och ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, präglat av samverkan, på arbetsplatsen. Med vår kurs BAM (Bättre arbetsmiljö) lär du dig det du behöver veta för att kunna skapa ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med både chef och arbetsplatsen som helhet.

Ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö

Här får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära dig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Kunskaperna du får med dig från kursen kan du lätt anpassa till både din bransch och din organisations egna förutsättningar.

Detta lär du dig på kursen

Utbildningen ger en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera, det vill säga parternas gemensamma syn på arbetsmiljöarbete rent praktiskt. Du får även en grundläggande kunskapsnivå gällande lagar och föreskrifter som har betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Några av de områden som avhandlas under utbildningen är:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Chefers och skyddsombuds ansvar och roller, samt hur dessa ska samverka på bästa sätt.
Metoder för att identifiera och hantera risker som kan påverka arbetsmiljön negativt.
Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
Samverkan
Hur man identifiera och hantera risker som är negativa för arbetsmiljön genom skyddsronder och kartläggning.
Hur man arbetar med tillbud och tidiga signaler
Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.
Lagar och föreskrifter inom området

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Samspel och samarbete
Fysiska och organisatoriska och sociala risker
Riskhantering
Undersökningsmetodik
Ansvar, delegering, handlingsplaner
Att dokumentera
Arbetsmotivation och arbetsglädje
Förändringar och stresshantering
Konflikter och mobbning
Rehabilitering
Friskhets faktorer
Kurslitteratur ingår

Bättre arbetsmiljö
Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljölagen – med kommentarer
Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Målet med utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM)

Efter avslutad utbildning hos oss kommer du ha grundläggande arbetsmiljökunskaper, förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling samt kunna omsätta dina nya kunskaper i det dagliga arbetsmiljöarbetet och bidra till en friskare arbetsmiljö.

Besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper
Förstå din roll och uppgift samt samverka i arbetsmiljöfrågor
Identifiera risker och arbeta förebyggande risker i arbetsmiljö
Att tänka ”utanför ramarna” i arbetsmiljöarbetet
Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att bidra till utveckling och en friskare arbetsmiljö
Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska